Privacy statement

‘Albeton’ Algemene Beton Maatschappij BV (hierna ook te noemen Albeton), statutair gevestigd aan de Nachtegaalstraat 6, 2922 VL te Krimpen aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

‘Albeton’ Algemene Beton Maatschappij BV

Postadres Albeton Postbus 59
2920 AB te Krimpen aan den IJssel T 0180-515044

kantoor@albeton.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Albeton verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Albeton behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Albeton houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Albeton beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsuitoefening.

Met het aangaan van een overeenkomst met Albeton stemt de betrokkene in met het verwerken van de persoonsgegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

Ten behoeve van een vlotte orderverwerking verwerkt Albeton de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens: naam contactpersoon/functionaris, vestigingsadres bedrijf, telefoonnummer(s), e-mailadres;
 • Persoonlijke gegevens: geboortedatum en -plaats en datum infunctietreding (Handelsregisterwet);
 • (Rechts)persoonlijke gegevens

Albeton behoudt zich het recht voor om de volledigheid en de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens te verifiëren op basis van openbare gegevensbronnen, waaronder het Handelsregister.

Ten behoeve van de invulling van vacatures en/of stageplekken verwerkt Albeton de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens: naam belangstellende kandidaat, woonadres, telefoonnummer(s), e- mailadres;
 • NAW-gegevens: naam contactpersoon/functionaris/mentor, vestigingsadres, telefoonnummer(s) en e-mailadres van de school of het instituut, waar de belangstellende kandidaat of stagiair(e) zijn of haar opleiding volgt of heeft gevolgd;
 • NAW-gegevens: naam en contactgegevens referent(en) indien door betrokkene(n) opgegeven;
 • Ontvangen schriftelijke motivaties of sollicitatiebrieven;
 • Ontvangen Curriculum Vitae’s.

 

Verwerkingsdoeleinden

Albeton zorgt er voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

De persoonsgegevens die klanten, (potentiële) afnemers, (potentiële) leveranciers of kandidaten voor vacatures of stageplekken binnen het bedrijf aan Albeton verstrekken met het doel:

 1. de informatie- of klantvraag snel te kunnen beantwoorden;
 2. een eventuele klacht tijdig af te handelen;
 3. klanten/afnemers in staat te stellen bestellingen/orders te plaatsen;

 

 1. deze gegevens op volledigheid en juistheid te kunnen controleren;
 2. afnemers toegang te kunnen verlenen tot het track en trace systeem/ order status systeem/ betalingssysteem;
 3. juiste uitvoering van een overeenkomst
 4. periodiek bedrijfs- of productinformatie te verstrekken aan klanten/afnemers en/of leveranciers;
 5. verzenden nieuwsbrief, mailings of flyers;
 6. kandidaten/potentiële stagiaires in staat te stellen hun belangstelling kenbaar te maken en verzoeken hiertoe vlot te beantwoorden;
 7. statistische gegevens te verzamelen omtrent het bezoek aan de

Indien de gegevens van klanten/afnemers door Albeton worden gebruikt voor marketing- doeleinden – al dan niet digitaal – en dit gebruik als ongewenst wordt ervaren, dan kunnen klanten/ afnemers verzoeken om de gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken, door een e- mail te sturen naar kantoor@albeton.nl.

 

Bewaartermijn

Albeton bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de (doeleinden van de) verwerking en legt de bewaartermijnen en de criteria voor het hanteren van deze termijnen vast.

Na afloop van de bewaartermijnen, zoals hieronder aangegeven, gaat Albeton

over tot het verwijderen van de persoonsgegevens uit de desbetreffende gegevensbestanden. Albeton maakt deze gegevens onherleidbaar tot betrokkene, onleesbaar of gaat over tot vernietiging. Gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas uit de bestanden verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.

 

Categorieën persoonsgegevens Bewaartermijn Toelichting
Persoonsgegevens via informatieve aanvraag Deze gegevens bewaren we zolang noodzakelijk is, afhankelijk van het doel van de aanvraag. Tenzij contact resulteert in een klanten/afnemerrelatie
Persoonsgegevens via e-mail of telefonisch verkregen aangaande:

Klacht

Tot klacht is afgehandeld Tenzij klacht resulteert in een juridisch geschil
Sollicitatiegegevens via e-mail Uiterlijk 4 weken na einde procedure of einde dienstverband tenzij sollicitant toe- stemming geeft tot langere bewaartermijn, tot maximaal 1 jaar na einde procedure
Telefonisch contact Deze gegevens bewaren we zolang noodzakelijk is, afhankelijk van het doel van het contact. Tenzij contact resulteert in een klanten/afnemerrelatie
Inkoop- en verkoopadministratie 7 jaar obv artikel 52 Wet Rijksbelastingen
Debiteuren- en crediteuren- administratie 7 jaar obv artikel 52 Wet Rijksbelastingen
E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering 7 jaar obv artikel 52 Wet Rijksbelastingen

 

 

Delen met derden

Albeton verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Albeton blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Cookies

Albeton verbetert de technische werking en het gebruiksgemak van haar website door middel van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein (tekst) bestandje dat met pagina’s van de website [of de applicatie] wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van de computer van de websitegebruiker wordt opgeslagen.

 

Cookies zorgen er voor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast legt Albeton met het gebruik van cookies het surfgedrag en de voorkeursinstellingen van bezoekers van de website vast. Albeton stelt bezoekers van haar website in staat om het gebruik van cookies af te wijzen.

 

Beveiliging

Albeton heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen, zowel fysiek als digitaal. Deze maatregelen zijn gericht op het tegengaan van misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens. Albeton beveiligt haar ICT-systemen en -programma’s, om te voorkomen dat onbevoegden binnen of buiten de organisatie toegang kunnen verkrijgen tot persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kantoor@albeton.nl.

 

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Albeton en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kantoor@albeton.nl. Om zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicesnummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Albeton wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd Wij raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring of over de manier waarop Albeton persoonsgegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kunnen worden gericht tot kantoor@albeton.nl.